Utleiebetingelser

For tak og fasadestillaser

 • Følgende vilkår gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt for leie av utstyr mellom Bygg Stillas AS og Kunden (leietaker). 
 • Det forutsettes at arbeidene kan utføres under normal arbeidstid mandag-torsdag 0700-1530, fredag 0700-1300, hvis ikke annet er avtalt på forhånd. Overtidstillegg belastes etter avtale. 
 • Jobber vi overtid for å få ferdig stillaset til avtalt tid, er det på egen regning. 
 • Vi trenger ikke riggplass men laster og losser utstyret på egne biler i Smalvollveien 22-24 hver dag.
 • Det forstås en framdrift ved montering/demontering på minimum 100m2. Mindre mengder vil være tilleggsarbeid og avregnes på timer.
 • Stillaset overleveres etter godkjenning og rapport/overtagelsesskjema for kontroll av stillaset er signert av leietaker og Bygg Stillas AS.
 • Leietakeren er ansvarlig for bruken av utstyret og at utstyret kun brukes til slike arbeidsforhold det er beregnet for.
 • Monteringsstedet må være komprimert, ryddet og fritt for snø, før montering.
 • Leietakeren innestår for, at det ikke blir foretatt konstruksjonsmessige endringer av oppsatt stillas som fjerning eller flytting av veggfester, konsoller m.m. uten at Bygg Stillas har godkjent dette, og han forplikter seg herunder å påse at stillaset jevnlig kontrolleres, slik at eventuell skadetilføyelse eller strukturelle endringer blir meldt til Bygg Stillas for utbedringer. 
 • Vedlikehold av stillaset er oppdragsgivers ansvar.
 • Ny tilstandsrapport må overleveres leietaker før stillas på nytt tas i bruk.
 • Leietakeren må ikke feste presenning, eller liknende til stillas uten å ha avtalt med utleieren på forhånd. Presenningen nødvendiggjør ytterligere avstiving og forankring av stillaset. Alle reparasjoner av presenning etter ferdig montering utføres etter avtale med medgått tid. Anker stropp/strikk er beregnet for å ryke under tøffe værforhold.
 • Bygg Stillas AS kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som berører områder hvor nødvendig innfesting/montering  blir satt. Oppstår skade på takstein og lignende må leietaker fremskaffe nødvendig materiale for rep av dette.
 • Når stillaset avmeldes, skal den være rengjort og fritt for byggematerialer etc. Mangler vil bli utført av oss på timer for leietakers regning.
 • Bygg Stillas AS kan benytte (gjelder kun på byggeplasser) heisekraner, manitou og lignende vederlagsfritt i hele leieperioden.
 • Med mindre annet er skriftlig avtalt mellom partene, er leietakeren forpliktet til å gi Bygg Stillas 8 dagers skriftlig beskjed før stillasmateriellet skal demonteres. 
 • Leietakeren er ansvarlig for enhver skade påført den bygning eller innretning stillaset er oppsatt mot, uten hensyn til om skaden er påført av rettmessig bruker av stillaset eller av uvedkommende. Leieren er likeledes ansvarlig for enhver skade påført personer eller gjenstander i forbindelse med bruk av stillaser, herunder enhver fallulykke uten hensyn til om den tilskadekommende rettmessig oppholdt seg i stillaset.
 • Leietakeren er likeledes ansvarlig for enhver skadetilføyelse påført av gjenstander falt ned, eller  mistet fra stillaset.
 • Leietakeren er økonomisk ansvarlig for enhver skade som måtte påføres utleie-utstyret i leieperioden.
 • Leietakeren skal i tillegg erstatte, eller deler av dette som ikke blir tilbakelevert ved utleieperiodens slutt.
 • Dersom leietakeren på noe tidspunkt misligholder sine forpliktelser under partenes avtale, herunder plikt til å betale leie for utstyret ved forfall, er Bygg Stillas berettiget til, uten varsel til leieren, å fjerne stillasmateriellet samt holde leieren ansvarlig for det avtalte vederlaget.

SPESIELLE ANSSVARSTILFELLER                                                   

 • Bygg Stillas er ikke ansvarlig for skade påført den bygning eller innretning utstyret er oppsatt mot, i den grad slike skader er forårsaket av nødvendig forankring av utstyret. Bygg Stillas er ikke ansvarlig for skade påført reklameskilt eller enhver annen innretning eller gjenstand påmontert en bygning eller gjenstand der stillasmateriellet skal monteres, med mindre skaden kan tilbakeføres til uaktsomt forhold utvist av stillasentreprenøren eller noen av hans ansatte under montering eller demontering av stillasmateriellet.
 • Leieren er ansvarlig for at der foreligger tillatelse fra eier eller bruker av den grunn utstyret etter partenes avtale skal monteres på.
 • Dersom Bygg Stillas sitt stillasmateriell fjernes av uvedkommende ved tyveri eller på annen måte fra det sted det befinner seg i henhold til partenes kontrakt/tilbud, er leieren forpliktet til å erstatte det økonomiske tap utleieren ved dette påføres. Bygg Stillas gis rimelig tid til å bringe nytt utstyr til stedet, slik at partenes kontrakts/tilbuds forhold kan avvikles på ordinært vis.
 • Leietakeren er ikke ansvarlig for skade som påføres utstyret ved brann, hærverk, nedstyrtning e.l. med mindre skadetilføyelsen er et resultat av uaktsom opptreden av bruker av utstyret.
 • Hverken utleier eller leier er bundet av muntlig tilsagn eller løfter som ikke er kommet til utrykk i nærværende dokumenter, eller partenes øvrige skriftlig avtaleverk.
 • Leietakeren plikter om vinteren å påse at tak på gårder der utstyret er montert holdes ras fritt, slik at utstyret ikke brytes ned av takras.
 • Leietaker har når han tar i bruk utstyret automatisk godkjent at det fungerer til det formål han skal bruke det til. Han plikter å gjøre alle andre brukere av stillaset, oppmerksomme på, at de ved å ta stillaset i bruk, godkjenner utstyret brukt til sitt formål.

Tillegg heis:

 • Oppdragsgiver er ansvarlig for at forankringspunkter er gode nok på bygget, og at heisen kan forankres i fasaden. Må heisen forankres i stål vil sveising og kontroll av faktiske kostnader viderefaktureres. 
 • Oppdragsgiver forplikter seg til å fremskaffe forskriftsmessig strømtilførsel til heis ved montering og demontering, samt under hele perioden som heisen er oppmontert.
 • Oppdragsgiver forplikter seg til å vedlikeholde heisen ihht brukerveiledningen.
 • Kontroll og service av heis utføres av utleieren.